Zaczes

13 tekstów – auto­rem jest Zaczes.

Cze­kać na spóźniony sa­molot, w którym sie­dzi ktoś ko­go nap­rawdę kochasz jest o wiele, wiele gor­sze niż le­cieć w Nim. /z doświadczenia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2014, 14:27

Są ta­kie społeczności, gdzie nie ob­rażanie ni­kogo, to ob­ra­za dla wszystkich. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lipca 2011, 18:56

Szko­da, że w naszych cza­sach kwes­tią niep­raktyczną i niemodną sta­je się po­siada­nie za­sad i stałego sys­te­mu wartości.
Naj­le­piej żyć z dnia na dzień nie przej­mując się jut­rem - szerzy się no­wa "praw­da" wśród [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 lipca 2011, 00:40

Miłość sa­ma w so­bie jest swoim je­dynym aksjomatem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 czerwca 2011, 17:25

W ra­dos­nej duszy, w głębi, może tlić się daw­no za­kopa­ne cier­pienie. Dla ta­kich dusz sil­ny wiatr lo­su roz­pa­la je na no­wo, paląc kon­struk­cje skrzętnie poukłada­nych war­tości. Pozwól jej spłonąć i od­rodź się na no­wo. Niech żar uk­ry­ty w ser­cu będzie tym ra­zem żarem uk­ry­tej siły zdo­bytej dzięki po­kona­niu prze­ciw­ności. Na­wet przeklęty wicher roz­pa­li wte­dy tyl­ko wolę wal­ki. Wolę is­tnienia, a nie je­go kryzys. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 czerwca 2011, 23:33

Błazen

Cza­sem czu­je się jak błazen..
Chodzę po świecie, po dworze wiel­kich ludzi,
Wy­powiadam ra­dos­ne słowa. Ulgę i ukojenie.
Um­niej­szam war­tość. Wzbo­gacam życie.
Słucham i wiem. Wszys­tkie brud­ne sekrety.
Dzięki mnie uśmie­chasz się. Pus­te szczęście.
Głośno przeczę rzeczy­wis­tości. Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2010, 02:32

Żal i wyrzu­ty su­mienia to bękar­ty bra­ku wyobraźni. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 listopada 2010, 15:28

Jeśli ser­ce, dob­roć, wy­rozu­mienie, wy­ciąga­nie dłoni.. za­wiodły, to czy ag­resję i niena­wiść można po­konać tym samym? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 listopada 2010, 13:33

Wy­rażanie po­ważnych uczuć w niepo­ważny sposób jest małą cząstką is­tnienia o której często człowiek zapomina. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 lutego 2010, 22:35

Gdy już bieg­niesz, spóźniony, na po­ciąg do szczęścia i wy­daje Ci się w pew­nej chwi­li, że za­pom­niałeś o czymś bar­dzo ważnym, co jest już da­leko za Tobą..?
Zat­rzy­małbyś się? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 lutego 2010, 00:15

Zaczes

Zaczes

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 października 2014, 14:27Zaczes do­dał no­wy tek­st Czekać na spóźniony sa­molot, [...]